Q.J. van Zon BV   Groothandel in reinigingsmiddellen , reinigingsmachines en chemicaliën
Nederlands 
  Home
Producten
Artikelgroep 1
Allesreingers
Waspoeders e.d.
Verhuur
Dweil, handdoek etc
Sanitair reiniging
Handen, alles voor
Vloer onderhoud
Numatic onderdelen
Mop en mop-systemen
Numatic producten
Poetslappen
Vaatwas / afwas producten
ChemicaliŽn
Raamwas benodigheden
Vuilnis / Container zakken
Papier producten
Dispensers
Borstelwerk hout/kunstof + diverse
Stelen & steelklemmen
Extra
Algemene leverings voorwaarden

Algemene leverings voorwaardenLeveringsvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN
Q.J. van Zon BV
Spoorsingel 50 - 54
2613 BH  Delft

I. TOEPASSELIJKHEID.

1. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
2. Door het plaatsen van een bestelling wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3. Alle daarvan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, danwel wordt door de opdrachtgever in enig geschrift daar naar verwezen, zijn voor ons niet bindend.
4. In afwijking van onze voorwaarden kan door ons slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden toegestemd.
II. AANBIEDINGEN.

1. Alle aanbiedingen onzerzijds zijn voor ons vrijblijvend, totdat door ons de opdracht schriftelijk of telefonisch is aanvaard. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
2. Aanvaarding onzerzijds van een bestelling geschiedt schriftelijk of telefonisch. Het door ons verzenden van een factuur staat gelijk met een schriftelijke aanvaarding.
III. RISICOCLAUSULE.

1. De door ons te leveren zaken zijn vanaf het moment van aflevering bij opdrachtgever voor diens rekening en risico. Indien ons magazijn als plaats van aflevering geldt, zijn de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat deze de zaken daar ophaalt.
2. Het koersrisico van de Euro en/of van het betaalmiddel waarmee enige met de levering verband houdende betaling dient te worden verricht, komt ten laste van de opdrachtgever.
IV. LEVERING EN LEVERTIJD.

1. Levering van de zaken zal geschieden konform onze offerte.
Leveringstijden, technische specificaties, maten, etc. zijn slechts streeftijden c.q. benaderingen en schattingen verbinden ons niet.
Indien onze levering niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zullen wij aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte leveringsdatum mededelen.
2. Afwijkingen van door ons opgegeven levertijden bevrijden opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geven opdrachtgever nimmer recht op enige schadevergoeding en/of het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
3. Opdrachtgever is verplicht op ons eerste verzoek nauwkeurig aan te geven wanneer en waar - binnen Nederland -- de door ons te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. opdrachtgever is verplicht alle door ons met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken. Indien opdrachtgever ons geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt ons magazijn als plaats van aflevering.
4. Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
5. De door ons te leveren zaken reizen voor risico van opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door ons bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen.
6. Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Tenzij enige bepaling van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, zijn deze algemene voorwaarden op bedoelde werkzaamheden volledig van toepassing.
V. OVERMACHT.

1. In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de levering c.q. de presentatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presenteren geldt.
VI. TRANSPORT.

1. Bij een order met een factuurwaarde van minder dan Eur 140,-- exclusief B.T.W. vindt, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering af magazijn plaats.
2. Bij een order met een factuurwaarde van meer dan Eur 140,-- exclusief B.T.W. vindt, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering franko huis plaats.
3. Bij levering franko is in de overeengekomen prijs de vrachtprijs en de transportverzekeringspremie begrepen.
4. Bij levering af magazijn worden eventueel door ons betaalde vrachtkosten door ons aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Behoudens indien levering franko is overeengekomen, vindt het transport van hetgeen door ons wordt geleverd voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.
6. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel en in de keuze van de route, wij kunnen terzake niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit voortvloeiend.
VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

1. Wij behouden ons het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoefde van enige overeenkomst van leveranties van zaken en/of verrichtingen van diensten en/of werkzaamheden, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de zaken is, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.
3. Indien opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens ons, zijn wij gerechtigd die overeenkomst, schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.
VIII. PRIJS.

1. De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief inladingskosten en exclusief omzetbelasting berekend en als zodanig vermeld hetzij af magazijn, hetzij franko magazijn afnemer, voorzover laatstgenoemde plaats door het vervoermiddel zonder bezwaar en zonder extra kosten te bereiken is.
2. Extra emballage is niet in de opgegeven prijs inbegrepen en kan afzonderlijk worden berekend.
3. Bij een order met een factuurwaarde van minder dan Eur 140,-- exclusief omzetbelasting wordt door ons Eur 16,00 orderkosten in rekening gebracht.
IX. BETALING.

1. Alle betalingen aan ons geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en zij dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door ons daartoe op onze offerte en/of factuur vermelde rekening.
2. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum kan de betaling niet geschieden onder aftrek van enige kredietbeperking.
3. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van fakturering een rente van 1% per maand verschuldigd.
4. Wij zijn gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door ons enige verdere leverantie wordt gedaan.
5. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geef, ons het recht de levering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd ons recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.
6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan ons verschuldigde, waaronder incasso-, deurwaarders-, Juridisch Advies- en advokatenkosten zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan ons verschuldigde met een minimum van Eur 113,45,--
X. GARANTIES.

1. Wij verstrekken - behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten - op aan opdrachtgever afgeleverde nieuwe zaken een garantie die geldt voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
2. Elke aanspraak op garantie vervalt indien:
-opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons wijzigingen in of reparaties aan de zaken verricht of door derden laat verrichten;
- de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden;
-opdrachtgever de verschuldigde koopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaalt danwel enige andere verplichtingen jegens ons niet nakomt.
XI. REKLAMES.

1. Opdrachtgever dient reklames en/of klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen tien werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten en of werkzaamheden zijn beëindigd, schriftelijk aan ons te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken c.q. fouten vervalt. Reklames en/of klachten geven opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de koopprijs op te schorten.
2. In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, danwel deze door soortgelijke zake te vervangen. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van opdrachtgever.
3. In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over verrichte diensten en/of werkzaamheden hebben wij het recht deze diensten en/of werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.
XII. RETOURZENDINGEN.

1. Retourzendingen worden uitsluitend na schriftelijke voorafgaande toestemming onzerzijds aangenomen en mits zulks franko geschiedt.
2. Indien de retourzending het gevolg is van een foutieve bestelling door opdrachtgever wordt een toeslag voor behandelingskosten in rekening gebracht van tien procent van het netto goederenbedrag van de retour gezonden goederen.
XIII. ONTBINDING.

1. Onverminderd het in vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, zijn wij gerechtigd, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan
ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, in geval van zijn
faillissement, surcéance van betaling, curatele, stilleggingen, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of
van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, mede tot zekerheid, zonder ingebrekestelling of te
schorten hetzij deze, voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij, ons recht op vergoeding van eventueel door ons
geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
In geval ontbinding, als sub 1 bedoeld, wordt de ons verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan
reeds betaald is en van de door ons nog niet gemaakte kosten, onmiddelijk opeisbaar.
De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
Aanbiedingen